top of page

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Voorwerp

De toegang tot de website van de De Kriekenboomgaard is onderworpen aan de naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden. Elke internetgebruiker die deze website wil raadplegen moet kennis hebben genomen van deze voorwaarden en verbindt zich ertoe om ze zonder voorbehoud na te leven.

2. Wettelijke vermeldingen

De website van De Kriekenboomgaard werd gecreëerd en wordt beheerd door het OCMW van Schaarbeek met maatschappelijke zetel in de Reyerslaan 70 te 1030 Brussel. Het OCMW is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0212 347 945.

3. Toegang tot de website

De website van De Kriekenboomgaard is toegankelijk voor alle gebruikers die over een internettoegang beschikken.

 

Het OCMW van Schaarbeek kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk worden gehouden voor enige slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van zijn website. Op dezelfde manier kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke schade, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die ontstaat uit de toegang tot de website of het gebruik ervan.

 

Het OCMW van Schaarbeek behoudt zich bovendien het recht voor om de toegang tot zijn website op elk ogenblik en om welke reden dan ook, op te schorten en dit zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Intellectuele eigendom

Het OCMW van Schaarbeek behoudt alle eigendomsrechten op zijn domeinnaam, op zijn website evenals op de onderdelen ervan, in het bijzonder structuur, lay-out, interactieve applicaties, audiovisuele werken, teksten, illustraties, animaties, tekeningen, foto’s of plannen. Het is verboden om deze website, volledig of gedeeltelijk, te kopiëren, aan te passen of wijzigen, in gelijk welke vorm en op gelijk welke manier, zonder uitdrukkelijke toestemming van het OCMW van Schaarbeek. Elke schending van de eigendomsrechten is onderhevig aan burgerlijke en/of strafrechtelijke sancties.

 

Bepaalde namen, onderscheidingstekens en logo’s die op deze website voorkomen zijn gedeponeerde merken van het OCMW van Schaarbeek, met maatschappelijke zetel in de Reyerslaan 70 te 1030 Brussel. Elk gebruik en/of reproductie van deze namen, onderscheidingstekens en logo’s is dus strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OCMW van Schaarbeek.

5. Persoonsgegevens

Het OCMW van Schaarbeek hecht, als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens, veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van de persoonsgegevens. Het OCMW verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘GDPR’).

Het OCMW legt zelf alle gepaste technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de bescherming en veiligheid van de gegevens te waarborgen. Hij bewaart deze gegevens in beveiligde omgevingen. Deze maatregelen worden zo nodig herzien en bijgewerkt. Hij zorgt tevens voor een register van de verwerkingsactiviteiten en werkt desgevallend samen met de toezichthoudende autoriteit.

 

Het is mogelijk dat er u persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dat geval worden de gegevens enkel verwerkt om uw vragen om informatie te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens zijn uitsluitend voor gebruik voor doeleinden eigen aan de door het OCMW nagestreefde opdrachten bestemd, waardoor het gegarandeerd is dat ze noch verkocht noch aan derden doorgegeven zullen worden, behoudens voorafgaande toestemming van uwentwege of wettelijke verplichting om dit te doen. De persoonsgegevens zullen worden bewaard volgens de door de toepasbare wettelijke bepalingen vastgelegde duur en, bij gebrek daaraan, binnen de grenzen van de verwerkingsdoeleinden.

 

Als betrokkene heeft u verscheidene rechten betreffende de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door het OCMW werden verwerkt overeenkomstig de artikelen 12 tot 22 van de GDPR. Bepaalde van deze rechten zijn echter aan wettelijke voorwaarden onderworpen.

 

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, hun juistheid te controleren of nog eventuele fouten betreffende deze gegevens te corrigeren.

Voor uitvoerigere informatie over uw rechten, vragen we u om ons Charter Persoonlijke levenssfeer te raadplegen.

 

Alle vragen betreffende de GDPR of uw rechten kunnen gericht worden aan:

  • Per aangetekende brief aan de data protection officer, mevrouw Aicha ABOUHACHEM of aan de secretaris-generaal, mevrouw VANWISSEN Amélie op het volgende adres: Auguste Reyerslaan 70-1030 Schaarbeek

 

 

Het OCMW zal alles in het werk stellen om deze vragen zo vlug mogelijk op te volgen.

6. Vrijstelling van aansprakelijkheid

Alle informatie en gegevens die op deze website worden vermeld, zijn louter informatief en niet contractueel. Het OCMW van Schaarbeek geeft geen enkele garantie betreffende de geschiktheid, juistheid of volledigheid van de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd.

 

Het OCMW van Schaarbeek behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden en informatie op zijn website, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen, aan te vullen of schrappen.

 

Het OCMW van Schaarbeek wijst elke verantwoordelijkheid in geval van slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van zijn website af. Het OCMW kan bovendien in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit de toegang tot deze website of het gebruik ervan.

 

In geval van eventuele doorverwijzingen naar derde websites (hypertekst links) is het OCMW van Schaarbeek geenszins verantwoordelijk voor hun inhoud noch voor de schade die zou voortvloeien uit het gebruik ervan. De auteur van de derde website is als enige verantwoordelijk voor gelijk welke illegale, verkeerde of onvolledige inhoud.

7. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht zal van toepassing zijn op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

 

In geval van een geschil zal er eerst een minnelijke oplossing worden gezocht. Lukt dit niet dan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

bottom of page